برایم مهم است که می‌خوانیدم. که برای‌تان مهم است مطالب‌م. بازخورد بدهید. حتی شده با زدن دکمه‌ی موافق و مخالفی. ارسال نظری. به اشتراک گذاردن مطلبی. نشود "سلام‌ت را نمی‌خواهند پاسخ گفت. سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را." درست باشد. نشود. نشوید. نشویم.